Bouwmanagement
Met bouwmanagement bedoelen wij het organiseren, aansturen en bewaken van het uitvoeringsproces. Dit komt erop neer dat wij de activiteiten verrichten die ervoor zorgen dat uw project op tijd, binnen gesteld budget en volgens verlangde kwaliteitseisen wordt opgeleverd.

De activiteiten van het bouwmanagement zijn afhankelijk van het soort opdrachtgever.

Particulieren

    Organiseren van kleine verbouwingen
Wij regelen voor u alle benodigde onderaannemers en stemmen met hen de werkzaamheden af. We kunnen voor u een kostenraming maken of desgewenst een aanneemsom voorleggen. Wij zien toe op de uitvoering, kwaliteit van geleverd werk en bewaken het budget en tijdschema.

    Bouwmanagement grotere projecten
Voor grotere projecten gaat het bouwmanagement in als de ontwerp- en tekenwerkzaamheden zijn afgerond, door ons of een andere partij. Vanaf dat moment kunnen wij de werkzaamheden voor u uit handen nemen. Er komen veel verschillende uitvoerende partijen kijken bij het                bouwproces, die allemaal aangestuurd- en onderling afgestemd moeten worden. Bovendien is er uiteraard de wet- en regelgeving om mee rekening te houden. Alles bij elkaar een tijdrovende en complexe onderneming, vol van risico's en onvoorziene situaties. Popma Bouwtechniek kan deze taak voor u uit handen nemen. Wij besturen en bewaken voor u het bouwproces, u ontvangt het gewenste resultaat.
De volgende activiteiten (kunnen) horen bij deze vorm van bouwmanagement:

 • controle tekenwerk
 • opstellen directiebegroting: prijsberekening als
          toetsingskader bij de aanbesteding
 • aanbesteding: uitnodigen aannemers,
          beoordeling inschrijvingen
 • controleren of opstellen planning
 • planning en werkvoortgang bewaken
 • budget bewaken: bijhouden meer- en minderwerk
 • bouwvergaderingen voorzitten
 • kwaliteitsbewaking: controle op geleverd werk
 • werkoverleg met uitvoerenden en opdrachtgever
          (rapporteren)
 • oplevering werkAannemers

Aan aannemers bieden wij de deeltaken aan die komen kijken bij het opstarten en beheersen van het bouwproject. In het kort betreft dat de volgende activiteiten:

 • kostencalculaties: werkopname, prijzen opvragen onderaannemers
 • opstellen offerte
 • aanspreekpunt opdrachtgever
 • opstellen bouwplanning
 • werkvoorbereiding: inkoop, werktekeningen, kozijnstaten
 • toezicht en controle op de uitvoeringVerder naar ontwerp
Verder naar management
Verder naar fuels
MANAGEMENT